Kategorie

[My SQL] Jak połączyć kilka tekstów w jeden ciąg - polecenie CONCAT

Przykładowo, mamy tabelę kontrahenci zawierającą następujące kolumny: id, imię, nazwisko, telefon.

Chcemy za pomocą zapytania mySQL zwrócić listę wszystkich rekordów, gdzie w jednej kolumnie połączymy powyżej wymienione pola.

Wykonamy to przy pomocy polecenia CONCAT

select SELECT concat(id_kontrahenta, ‚ ‚, imie, ‚ ‚, nazwisko, ‚ ‚, telefon) FROM kontrahenci