Kategorie

Tworzenie pętli SQL - Oracle

Przykład tworzenia pętli SQL (Oracle) dla daty:

declare dzien date; d varchar(10); begin dzien:=cast(‚2011-01-01′ as date); loop d:=to_char(dzien, ‚yyyy-mm-dd’); dbms_output.put_line(d); dzien:=dzien+1; exit when dzien>cast(‚2013-01-30′ as date); end loop; end;

CREATE FUNCTION - Tworzenie funkcji w Oracle

Poniżej przykład tworzenia funkcji w języku SQL dla Oracle. Zadaniem przykładowej funkcji jest zwrócenie numeru konta klienta na podstawie unikatowego kodu klienta.

CREATE FUNCTION nr_konta(id_klienta IN NUMBER) RETURN NUMBER IS konto NUMBER(26); BEGIN select nr_kon into konto from konta where id_k=id_klienta; RETURN(konto); END;

SEQUENCE - NEXTVAL i CURRVAL - obecna i nastepna wartosc sekwencji Oracle

Aby sprawdzic aktualna wartosci sekwencji o nazwie „nazwa” uzyjemy nazwa.currval

select nazwa.currval from dual;

Aby zwiekszyc zawartosc sekwencji uzyjemy nazwa.nextval

select nazwa.nextval from dual;

 

CREATE SEQUENCE - tworzenie sekwencji Oracle

Sekwencje tworzymy poleceniem CREATE SEQUENCE po ktorym podajemy jej nazwe.

Pole START WITH oznacza pierwsza wartosc od ktorej zaczyna sie sekwencja (w ponizszym przykladzie od 1), zas pole INCREMENT BY oznacza wartosc o ktora sekwencja bedzie zwiekszana.

 

CREATE SEQUENCE nazwa START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;